• Auksjonsvilkår

Auksjonsvilkår for Økern Bilauksjon AS

1. Kjøperen forutsetter selv å ha foretatt en nøye undersøkelse av kjøretøyet før kjøp finner sted. Kjøretøyet selges i den stand det befinner seg ved hammerslag, og står fra dette øyeblikk for kjøpers regning og risiko, jfr. kjøpsloven.

2. Den som avgir høyeste bud er kjøper av kjøretøyet. Alle budgivere er dog bundet av sitt bud inntil budgivningen for etterfølgende kjøretøy er begynt.

Ethvert tvilsspørsmål i forbindelse med auksjonen, antagelse av bud m.m avgjøres av auksjonarius.

Umiddelbart etter at man har fått tilslag, skal kjøperen meddele personalia til auksjonsvitnet, og deretter gå direkte til auksjonskontoret.

3. De bydende kan av auksjonsleder avkreves den sikkerhet som finnes nødvendig, såvel under auksjonen som ved antagelse av bud.

Stiller ikke kjøperen på oppfordring innen 2 – to – dager tilfredsstillende sikkerhet, er kjøpesummen med omkostninger falt til betaling.

Kjøretøyet kan da – uavhengig av eventuell à konto innbetaling – selges. Kjøper blir varslet før videresalget.

4. Etter at kjøretøyet – og de øvrige omkostninger – er fullt oppgjort, skal salgsmelding underskrives av kjøper og Økern Bilauksjon, og sendes biltilsynet av Økern Bilauksjon.

5. Økern Bilauksjon beregner seg følgende salær fra kjøper:

Ved forbrukerkjøp:

12 % min. kr 2.900,- max. kr 11.900,-

I tillegg beregner Økern Bilauksjon seg et ekspedisjonsgebyr, f.t. kr 1490,-.

Kjøpesum og omkostninger skal betales kontant/ bankterminal. Dog kan delbetaling på minimum kr 1000,- betales umiddelbart etter tilslag, og endelig oppgjør skjer da innen to – 2 – dager.

Eventuell annen betalingsform – herunder lån – avtales med Økern Bilauksjon i det enkelte tilfellet.

Kjøperen plikter da i tillegg å betale de gebyr som Økern Bilauksjon og eventuell finansieringskilde måtte beregne i forbindelse med dette.

6. Kjøretøyet selges eksklusive registreringsavgift, med mindre annet er særskilt opplyst.

Til kjøpesummen samt gebyr, tillegges hel eller andel av årsavgift som refunderes selger mot kvittering for at den er betalt.

Ved registrering av Økern Bilauksjon kommer det et tillegg på kr 490,-. Eventuelt nye skilter må betales av kjøper.

7. Kjøretøy som selges på auksjonen, fremstilles enten med eller uten vurderingsskjema.

Følgende bestemmelser gjelder:

· For kjøretøy som selges med vurderingsskjema med 30. punkter gies det 3. mnd. garanti, ellers gjelder kjøpslovens reklamasjonsregler fullt ut.

Økern Bilauksjon innestår for opplysninger i den vurderingsrapport som medfølger kjøretøyet.

8. For biler med vurderingsskjema gis forbrukerkjøpere 3 mnd. 50/50 BRUKTBILGARANTI fra kjøpsdato.

Garantien gjelder referanse til vurderingsskjema for komponenter klassifisert 1 (normal) men ikke for registerremmer(el. kjeder), turbo, motor og girelektronikk, aggregater, bensintank(el. bensinmåler), aircondition(el. klima), parkeringssensor, stereoanlegg, instrumentbelysning og evt. vannlekkasjer i bilens karosseri da det er umulig å bedømme tilstanden.

Garantien gis kun til eier som kjøper bilen på Økern Bilauksjon, ikke til eventuelle nye kjøpere innenfor 3 – måneders fristen.

9. Økern Bilauksjon innestår for at bilen fremstilles fri for økonomiske heftelser, slik at eventuelle heftelser inndekkes og slettes før oppgjøret foretas overfor selgeren.

10. Uansett antagelse av bud, må kjøretøyet ikke fjernes fra Økern Bilauksjons område med mindre oppgjør er foretatt og Økern Bilauksjon har gitt tillatelse til dette.

Kjøretøyets skilter må fjernes med mindre det foreligger erklæring om forsikring fra forsikringsselskapet.

Kjøretøyet utleveres kjøperen når kjøpesum, omkostninger og avgifter er betalt.

Kjøretøy skal avhentes senest to – 2 – virkedager etter auksjonen, med mindre annet avtales skriftlig med Økern Bilauksjon.

Dersom bilen ikke avhentes innen de frister som er avtalt, betraktes bilen som annullert, og annullasjons salær må betales.

11. Enhver reklamasjon må fremstilles av handlende straks ( innen 48 timer), og av forbrukerkjøpere innen rimelig tid fra mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget:

Enhver kjøper må reklamere så fort som mulig, telefon og skriftlig.

12. Dersom mangler påberopes, har Økern Bilauksjon på den måte den selv ønsker, selv rett til å avhjelpe mangler, enten selv eller ved å godkjenne eventuell tredjemann til å utbedre manglene.

Ingen form for utbedring må iverksettes før Økern Bilauksjon er varslet om manglene og har tatt standpunkt til hvordan disse bør utbedres.

Økern Bilauksjon avgjør også med bindende virkning om eventuelle mangler skal utbedres, eller om kjøpet av den grunn annulleres.

Ved eventuell annullasjon som følge av kjøpsrettslige mangler, refunderes kjøperen tillslagsum, gebyr samt årsavgift og reg.avgift.

13. Kjøper har ikke angrefrist, (jfr. angrerettloven §2 bokstav c, samt. §12 bokstav a-c) om angrefrist ved visse avtaler om forbrukerkjøp.

Annulleres kjøpet uten at det er rettslig adgang til å heve dette, betaler kjøper et beløp som tilsvarer fullt kjøps- og salgssalær samt gebyrer.

*Kjøpssalær er minimum 12% av kjøpesummen kr 2.500,- maksimum kr 9.900,- samt gebyr kr. 990,-

*Salgssalær utgjør kr 3.990,-

Dette anses da som fullt og endelig oppgjør og tilsvarer det tap, som Økern Bilauksjon er påført ved uberettiget annullasjon.

14. Økern Bilauksjon forbeholder seg uten forutgående varsel rett til å endre den bekjentgjorte auksjonsliste, trekke kjøretøy fra salg m.v.

15. Økern Bilauksjon garanterer ikke at ekstrautstyr som radio, alarm m.m. virker.

Økern Bilauksjon tar intet ansvar for løse, lettmonterte gjenstander som dekk, radio, mobiltelefon osv. som er i bilen, disse må forsikres av eier av kjøretøyet.

16. Økern Bilauksjon stiller en generell betalingsgaranti til kjøper / selger som sikkerhet for mulige økonomiske misligheter.

17. Tvister løses ved ordinær domstolsbehandling og med Oslo tingrett som avtalt verneting.

p.p. Økern Bilauksjon AS